Disclaimer

Hier willen we transparantie bieden over het gebruik van onze website en de informatie die we verstrekken. Het is belangrijk om te begrijpen dat de informatie die op onze site wordt gepresenteerd, bedoeld is voor algemene informatieve doeleinden en niet als vervanging moet worden beschouwd voor professioneel advies of medische diagnose.

Gebruik van de az West website

1. Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaard je de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

2. Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij az West, haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van az West. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen.

3. Aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat az West verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het jouw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

4. Opmerkingen, vragen en suggesties

az West wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door jou aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). az West heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. az West houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien je bezwaar hebt tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

5. Rechtspraak

Het staat az West vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

Disclaimer e-mail

De inhoud van de e-mailberichten en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien je niet de bedoelde geadresseerde bent of de e-mail per vergissing hebt ontvangen, dien je de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en de e-mail en de bijgevoegde bestanden te vernietigen.

De afzender van de e-mail kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de e-mail en de eventuele bijlagen, noch voor fouten en vertragingen in de transmissie van de e-mail noch voor virussen die deze e-mail zou kunnen bevatten.

De auteur van de e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. Elke e-mail uitgaande van az West of van haar medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen.

Een afspraak in het ziekenhuis? Laat steeds je identiteitskaart inlezen via de kiosk of de dienst opname! Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2024!